RADCA PRAWNY KATARZYNA KILIJAŃSKA

TEL. 531 808 884  RADCA PRAWNY KL 1099  

CZŁONEK OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH
W KIELCACH
Moja Kancelaria pragnie zaproponować Państwu profesjonalne usługi poparte wiedzą, doświadczeniem oraz co dla mnie jest równie ważne, całkowitym zaangażowaniem sił, czasu i możliwości intelektualnych w sprawę każdego Klienta.

Mam nadzieję, iż współpraca z moją Kancelarią da Państwu nie tylko satysfakcję z korzystania z kompetentnych usług, ale przede wszystkim rozwiąże wszystkie problemy, które spowodowały potrzebę szukania pomocy prawnej.

Kancelaria powstała z myślą o zapewnieniu profesjonalnej i specjalistycznej pomocy prawnej osobom fizycznym i prawnym. Poza poradami prawnymi oferuję również doraźną, jak i stałą pomoc podmiotom gospodarczym. Zapewniam reprezentację przed  sądami wszystkich instancji, jak również organami administracji.

Do każdej ze spraw przedstawianych przez Klienta przywiązuję najwyższą wagę, niezależnie od skali problemu. Świadczone przeze mnie usługi cechuje rzetelność, indywidualne podejście oraz pełne zaangażowanie w sprawy Klienta.

ZAKRES USŁUG

W ramach tej specjalizacji, prowadzę postępowania mające na celu odzyskanie należności dla naszych Klientów od ich dłużników. Świadczę usługi w zakresie windykacji przedsądowej, w której przekonuję dłużników do dobrowolnej zapłaty przed wszczęciem procesu. Zapewniam również pełną obsługę przy prowadzeniu windykacji sądowej, wybierając najkorzystniejszy dla Klienta sposób prowadzenia postępowania sądowego, w tym skorzystania z możliwości postępowania upominawczego-elektronicznego. Na etapie egzekucji komorniczej, aktywnie wspieram działalność komornika, pilnując przy tym, aby egzekucja była skuteczna i szybka.

Windykacja przedsądowa/polubowna obejmuje w szczególności:

 • prawidłowe pod względem prawnym wezwanie dłużnika do zapłaty
 • negocjacje telefoniczne z dłużnikiem, podczas których określany jest sposób i termin spłaty należności
 • działania terenowe polegające na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem
 • nadzór na dokonywaną spłatą przez dłużnika

Windykacja sądowa obejmuje w szczególności:

 • sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu na podstawie zgromadzonych dokumentów, w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego (np. postępowanie nakazowe, postępowanie elektroniczne-upominawcze)
 • nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania
 • przygotowywanie pism procesowych w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji
 • postępowanie klauzulowe oraz egzekucyjne

Prawo zobowiązań; Odszkodowania  

Kancelaria prowadzi sprawy związane  z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy. Dla Klienta pomagam uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, rentę i odszkodowanie. Zapewniam negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi, aby już przed procesem sądowym wypłaciły osobom poszkodowanym należyte odszkodowanie. Oferuje pomoc zarówno osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, jak również osobom najbliższym dla ofiar wypadków.

Prawo rzeczowe

Kancelaria prowadzi sprawy w przedmiocie regulującym powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności oraz innych praw do rzeczy. Zapewniam reprezentację przez sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach związanych z prawem własności, a w tym m.in:

 • zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • ustalenie i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • ochronę prawa własności i posiadania
 • zniesienie współwłasności nieruchomości oraz wydanie nieruchomości
 • ustanowienie służebności, a w tym służebności drogi koniecznej
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • eksmisję
 • stwierdzenie nieważności aktu notarialnego (umowy sprzedaży, darowizny, inne).

Świadczę usługi w zakresie:

 • doradztwa w przedmiocie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci,  w tym przy sporządzaniu testamentów, dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu;
 • pomoc prawną i prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o:
  • stwierdzenie nabycia praw do spadku
  • dział spadku
  • zachowek
  • zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku
  • dotyczących odrzucenia spadku oraz przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Kancelaria doradza pracodawcom i pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy. Oferuję pomoc w zakresie:

 • nawiązania, zmiany i rozwiązania umów o pracę
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • przygotowuje i opiniuje umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy
 • dotyczącym roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy m.in. o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie
 • reprezentuje klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy
 • udzielam porad i reprezentuję Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W zakres usług wchodzi zarówno reprezentacja przed (ZUS,) jak i na dalszych etapach postępowania, również przed sądami. Świadczę usługi we wszystkiego rodzaju sprawach, w tym sprawach o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Oferta obejmuje:

 • doradztwo prawne, konsultacje i analiza dokumentów prawnych w bieżących sprawach spółki/przedsiębiorstwa
 • polubowna oraz sądowa windykacja należności
 • przygotowywanie projektów umów, statutów, uchwał
 • przygotowywanie wniosków wniosku KRS i przeprowadzenie procedury rejestracji w KRS
 • reprezentowanie podmiotów przed sądami gospodarczymi, a także w postępowaniu egzekucyjnym

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną podmiotom indywidualnym przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych. Kancelaria prowadzi sprawy:

 • rozwód i separację
 • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • alimenty oraz ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
 • dotyczące władzy rodzicielskiej
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie pochodzenia dziecka
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta, kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego reprezentując jego interes w sporach z aparatem urzędniczym, a w tym:

 • sporządzanie pism, wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych
 • redagowanie skarg do sądu administracyjnego
 • reprezentowanie Klienta przed organami administracji państwowej, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
KATARZYNA KILJAŃSKA
UL. KILIŃSKIEGO 3A
27-400 OSTROWIEC ŚW.
NIP: 661-222-11-55
TEL. 531 808 884
EMAIL: katarzyna@kilijanska.pl

Prześlij wiadomość